کس کون سکس دخترای حشری بکن بکنه

Monday, August 21, 2006

¤¤محبوبه¤¤

يه دختر خاله دارم كه البته متاهله اما انصافا از اونكساي بيسته كه كمتر زني رو ديدم كه تا اين حد خوشبدن باشه . حتما شما هم با من موافق هستيد كه بعضي زناكلا بدن لوندي دارند و مرد پسند هستند . اين دخترخاله من هم از اون كس هاي نازو حشري كن هست. اما اتفاقيكه برام افتاد رو مي خوام تعريف كنم :از بچگي تو نخ محبوبه بودم از همون موقعي كه هنوز آبمنيومده بود و در حقيقت به سن بلوغ نرسيده بودم .محبوبه خيلي خونه ما رفت و آمد داشت و هميشه هم وقتي مينشست تمام زندگينامه خودش رو رو ميكرد و ازروناي تپل وسفيدو كشيدش خيلي فيض مي بردم و حتي يادم مي آد كه اولينبار آبم با ياد محبوبه اومد.و جالب اينكه محبوبه هم انگار خبر داشت كه من تو خطشم وشايد به همين دليل بود كه به بهانه اينكه من بچه هستم واون از من 6سال بزرگتره حجاب رو رعايت نميكرد و مثلا پيشمن يكبار با موم موهاي زايد رون هاشو ميكند و انگار نهانگار كه يه پسر 12 ساله كه من بودم داره تماشا ميكنه .البته الان 28 سال دارم .القصه ....پارسال خانواده من رفتند شمال و من در تهران تنها موندم. ساعت 5بعداز ظهر دفتركارم رو بستم و رفتم خونه . يهعصرانه توپ زدم تو رگ و ميخواستم كه برم پاي اينترنت كهديدم زنگ در خونه بصدا دراومدرفتم دم در و ديدم محبوبه است . خيلي تعجب كرده بودم آخهمحبوبه خبر داشت كه خانواده من رفتند مسافرت و اينكهاومده بود دم خونمون خيلي مشكوك ميزد.خلاصه به من گفتتنهايي ؟ گفتم آره چطور مگه . گفت آخه تلفنمون خرابه ميخوام يه تلفن از خونتون به كسي بزنم . من هم از خداخواسته تعارف كردم اومد داخل . رفت پاي گوشي تلفن وچادرش رو از سرش انداخت .ديدم يه دامن زرد پاشه .همينطور كه داشت با تلفن حرف مي زد دامنش رو ميكشيد بالاتا جايي كه ديگه كاملا رون هاشو ميديدم . آخرين بارپاهاشو 7-8 سال پيش ديده بودم اما حالا خيلي تپل تر بودكه البته با توجه به قد خيلي باندش كه 185 به بالا بودتازه پاهاش خوش تركيب شده بود.همينطور كه داشت با تلفن حرف ميزد ديدم يه اشاره به منكرد .منظورش رو نفهميدم بعد حرفشو با تلفن قطع كرد به منگفت ميري يه ليوان آب خنك برام بياري؟ رفتم براش بيارم.اما وقتي برگشتم صحنه عجيبي ديدم .كاملا لخت شده بود .واي چه اندامي و چه كوس رو فرمي داشت. منكه اصلا توقع ديدن اين صحنه رو نداشتمبي اختيار دستپاچه شدم دستام شل شده بود و پارچ و ليوانآب از دستم ليز خورد افتاد . محبوبه متوجه دستپاچگيم شد. برگشت گفت رامين بيا بخور . گفتم چي رو؟ گفت زود باشمعطل نكن كه دارم ميميرم كوسمو بخور.رفتم سمت كوسش وشروع كردم به ليسيدن اون كوس قشنگ و خوشبو.كه كمي هم پشمداشت .يه 5دقيقه اي ليسيدم كه گفت پاشو وايساده منو بكن.پاشديم ايستاديم اومدم بكنمش اما كيرم به كوسش نرسيدچونمحبوبه حداقل 10 سانت از من بلندتر بود بهم گفت برو ازدم در كفشهاي پاشنه بلند منو بيار بپوش تا كيرت به كوسمبرسه اما بازم نرسيد ومجبور شدم خوابيده بكنمش.كيرموكردم تو كسش و همون اول آبم اومد و ارضا شدم و محبوبه ازاين بابت خيلي شاكي شدو بعد از كلي غر زدن گفت بخواب روزمين . من خوابيدم و اون با كوسش نشست جلوي دهنم و گفتبليس .منكه ديگه بي ميل شده بودم حرفشو گوش نكردم كهمحبوبه با زور كوسشو فرو كرد تو دهنم و همونطوري نگهداشت احساس كردم دارم خفه ميشم اما انقدر قوي جثه بود كهزورم نميرسيد خودمو نجات بدم و به زور تنفس ميكردم و درعين حال التماسش ميكردم كه پاشه.اما انگار تازه داشت بهش حال ميداد چون هي داشت كوسش رومي مالوند به دهنم و لذت ميبرد . احساس خفقان ميكردم .در همون حال يه بشكون از كونش گرفتم كه يه متر پريد روهوا .ديگه از دستم ذله شده بود . اون از زود آب اومدنم،اون از نليسيدن كوسش و حالا هم بشكون گرفتن از كونش.برگشت گفت :رامين فكر نميكردم تو اين مسايل اينقدر ناشيباشي . گفتم تقصير خودته كه انقدر باحالي كه زود آبماومد. يكهو با قدرت بدني و قد بلندي كه داشت با تمامقدرتش همچين در يك لحظه پريد رو گردنم و گردنم رو گذاشتلاي روناش و فشار داد كه باورم نميشد داراي اين قدرتباشه . بهم گفت يا كوسم رو يه ساعت ميليسي يا لاي رونامخفه ات ميكنم . فشار عجيبي روي گردنم بود . احساس ميكردمالانه كه گردنم خرد بشه . ديگه چاره اي نبود .از ترساينكه بيشتر به گردنم فشار نياره چنان لاي كوسش روميليسيدم كه انگار دارم بستني ميليسم .هرچي بيشتر ومحكمتر ميليسيدم محبوبه بيشتر جيغش در مي اومد و همشميگفت بليس بليس كه از صدتا كردن بيشتر داره حال ميده .بليس رامين كوچولو. همينطور داشتم ميليسيدم كه احساسكردم داره تو كوسش تغييراتي ايجاد ميشه .حرارت كوسش خيليرفته بود بالا. همينطور ميليسيدم كه ناگهان كوسش تكونكوچيكيخورد و آبش به طرز شگفت اوري فواره زد رو صورت و دهنم..اينكه ميگم شگفت آور بيراه نميگم چون من تا حالا نديدمكه آب يه زن از مرد هم بيشتر باشه و جهش بيشتري هم داشتهباشه . اما آب كوس محبوبه تمام اين ويژگيها رو داشتبعلاوه اينكه عجيب داغ بود كه احساس كردم الانه كه پوستصورتم بسوزه.خلاصه تمام آب كوسش ريخت رو صورتم و منومجبور كرد كه از آبش بخورم و من خوردم و مزه خيلي عجيبيداشت .شايد مزه بستني سنتي كه مثلا داغ شده باشه. يههمچين چيزي.اما انصافا نميدونم چرا اينقدر حال داد. حالامحبوبه بي حال شده بود اما تازه خوردن آب كوسش منو حشريكرده بود و نوبت من بود كه كيرمو بذارم تو دهنش .اينكارو كردم 2-3 بار ساك زد ولي نامردي نكرد وچنانكيرمو گاز گرفت كه فرياد من دراومدو گفت حالا حساب بيحساب شديم.اما من هنوز حشري بودم . ديدم پاشد رفت سمتدستشويي. گفتم ادرار داري گفت آره . گفتم نميخواد بريدستشويي بيا يه تشت ميذارم ادرار كن توش . انگار خوششاومد .برگشت يه تشت آوردم دهنم رو گرفتم جلوي كسش شاشيدتو دهنم و بقيه اشو ريخت توي تشت.مزه ادرارش مثل بكمپلكس بود و هنوز مزه اش زير زبونمه .خلاصه يكمي بهكوسش نگاه كردم و با جق دوباره آبم اومد و ديگه سير شدم. محبوبه گفت ديرم شده و رفت خونه شون وتا حالا هنوزنتوستم دوباره بكنمش و از ادرارش ميل كنم . البته تلفنيزياد حرف ميزنيم و اسمشو گذاشتم ادراركولا .چون از صد تاكوكا كولا خوشمزه تره و تازه آب كوسش هم خيلي عالي بود.توصيه هم ميكنم كه آقايون يه بار هم كه شده آب كسبخورند ببينند مزه اون چي هست